Kvalitetssikring

Dannebrogs byggeledere sørger for kvalitetssikring og dokumentation i alle vores byggesager. Vi har særlig fokus på:

 • Gældende krav til kontrol under opførelsen
 • Kritiske forhold i forbindelse med udførelsen
 • Tilsynets funktion og udpegning af kritiske detaljer
 • Kvalitetssikring, dokumentation og gældende krav til dette

 

KVALITETS- OG MILJØSTYRING

Dannebrog gransker et projekt umiddelbart efter, at entrepriseaftalen er indgået. Her indgår identifikation og vurdering af eventuelle udførelses- eller kvalitetsmæssige problemer, også miljø- og sikkerhedsproblemer. Vi dokumenterer vores samlede kvalitetssikring i skemaer til formålet.

For byggerier, hvor der er et udbudsmateriale, indarbejder vi den projekterendes kontrolplan i vores kvalitetssikring.

Når Dannebrog samarbejder med underentreprenører, sørger vi for, at de udarbejder kvalitetssikring for egne arbejder efter retningslinjerne:
Styring af dokumenter – Reviderede tegninger, byggemødereferater og tilsynsnotater m.m. sendes til os. Det forudsættes, at rådgivere sørger for at alle reviderede tegninger følges af en revideret tegningsoversigt samt, at revision på tegningerne er tydeligt markeret, og angives med ændringsdato og tegningsudgave.
Kvalitetssikringsrelevante dokumenter mailes til underentreprenører og fremlægges ved byggemøder, og alle projektændringer anføres i førstkommende byggemødereferat med gyldighedsdato.
Dannebrog sørger for, at der altid er et sæt opdaterede tegninger på byggepladsen.
Procesgranskning – Dannebrog planlægger arbejdet – inklusive udarbejdelse af tidsplaner i MS Project – umiddelbart efter, at entrepriseaftalen er indgået. Granskningen omfatter:

 • udførelsesmetoder og kvalitet
 • arbejdsmiljø og sikkerhed
 • miljøforhold, herunder bortskaffelse af affald

Under forberedelsen planlægger vi bl.a. kontrolindsatsen. Granskningen dokumenteres på skemaer til formålet som grundlag for et projektgennemgangsmøde.

Projektgennemgang – Dannebrog forudsætter, at der afholdes et projektgennemgangsmøde med rådgiverne og eventuelt bygherre. På mødet fremlægger Dannebrog i overensstemmelse med projektmaterialet en plan for modtage- og proceskontrolindsatsen med hovedvægten på:

 • udførelsesprincipper
 • tegninger og beskrivelsens klarhed og tilstrækkelighed
 • udarbejdelse af arbejdstegninger
 • plan for styring af sikkerhed og miljø på sagen

Modtagekontrol – Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres det, at det rigtige er leveret, og om der er skader. Modtagekontrollen anføres i skemaer til formålet. Kontrolløren sørger for overvågning af aflæsningen samt den interne transport og optagning på byggepladsen, samt sørger for, at materialerne opbevares på betryggende måde under hele byggeperioden. Leverancer, der ikke kan godkendes ved modtagelsen, returneres/sorteres omgående efter aftale med leverandør. Ved leverance af enkeltkomponenter foretages hundrede procent visuel kontrol. Ved større leverancer foretages stikprøvekontrol i omfang som anført på kontrolplanerne. Ved modtagelsen kontrolleres alle materialer for:

 • Transportskader
 • Antal i overensstemmelse med ordreseddel
 • Specifikation i overensstemmelse med ordreseddel

Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen samt i sikkerhedsplanen.

Proceskontrol – Under arbejdets udførelse laver Dannebrog løbende kontrol i henhold til vores kontrolplan. Denne kontrol dokumenteres i skemaer til formålet samt med fotos. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i proceskontrollen. Proceskontrol omfatter:

 • kontrol af de enkelte aktiviteter (udførelsen)
 • kontrolmetode (fotos, måling, visuel kontrol…)
 • afvigelser fra det projekterede

Slutkontrol – Når arbejdet eller afgrænsede dele af det er afsluttet, foretager Dannebrog en slutkontrol. Slutkontrollen udføres visuelt, og eventuelle mangler udbedres før aflevering af byggeriet til bygherre. Denne slutkontrol ændrer ikke retsforholdet i forbindelse med den endelige afleveringsforretning til bygherre jf. AB 92.

Uddannelse og arbejdsinstruks – Før arbejdet påbegyndes, informeres håndværkerne om de aktuelle og særligt vanskelige arbejdsprocesser, herunder kvalitets-, sikkerheds- og miljøkrav.  I særlige tilfælde kan deltagelse fra de projekterende – teknikere, byggepladstilsyn eller leverandører – være hensigtsmæssig. Det aftales under projektgennemgangsmøderne.
Dokumentation – Kopi af kvalitetssikringsmappen med nedenstående indhold afleveres til bygherre eller dennes rådgivere:

 • Varedeklarationer og eventuelt datablade
 • Kontrolskemaer for modtagekontrol
 • Kontrolskemaer for proceskontrol
 • Rapport fra slutkontrol

Alle dokumenter inklusive dokumentation for den førte kvalitets- og miljøkontrol arkiveres i mindst fem år efter sagens afslutning.
Udbedring af mangler – Alle mangler, som konstateres under arbejdets udførelse, udbedres straks efter konstatering. Eventuelle mangler konstateret under slutkontrollen udbedres før aflevering til efterfølgende byggeaktivitet. Afvigelser ved entreprisen konstateret af rådgiver eller bygherre meddeles Dannebrog, som sørger for, at afvigelser rettes. Påviste mangler ved afleveringsforretningen udbedres i overensstemmelse med AB 92, også mangler påvist i afhjælpningsperioden.
Kontakt Dannebrog for et uforpligtende tilbud på telefon +45 35 26 72 71 eller e-mail: hb@dannebrog.dk